Σχετικά με την διαδικασία εγγραφών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                           Μεγαλόπολη 20/05/2020

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ

 

Κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, διευκρινίζουμε ότι οι εγγραφές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό  θα γίνονται:

    Α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων – κηδεμόνων τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας  και κατόπιν συνεννόησης για συνάντηση με ραντεβού.

      Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά στον Βρεφονηπιακό Σταθμό    (Δ/νση: Λυκαίου & Κράννη ) Δευτέρα έως Παρασκευή  από τις 9:00 . έως και τις 13:30.

    Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:dikem.megalopoli@gmail.com)  όπου θα υποβάλλονται σε μορφή pdf  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

    Γ) Με συστημένη επιστολή όπου ως ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνεται η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

             Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  έως και 01/06/2020.

 

Υπενθυμίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή /επανεγγραφή βρεφών και νηπίων .

 

  1. Αίτηση εγγραφής ( χορηγείται από τη Δομή)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4( ετήσιος πίνακας προσωπικού)
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ (στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες), καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του. ( χορηγείται από τη Δομή )

 

Για την επανεγγραφή και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση , απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

 

Πληροφορίες : Τηλ.  2791025406

Συνημμένο : Έντυπο αίτησης

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΠΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο