Σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Μεγαλόπολη   20/05/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                            

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                          

 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

                                                                                  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

 

      Κατόπιν νεώτερης οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, διευκρινίζουμε ότι οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό θα γίνονται:

     Α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων – κηδεμόνων τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας  και κατόπιν συνεννόησης για συνάντηση με ραντεβού.

      Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά στη δομή Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης  (Δ/νση: Επαμεινώνδα 3, πλησίον Αγ. Κων/νου) Δευτέρα έως Παρασκευή  από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:30 μ.μ.

     Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:kpa@megalopoli.gr)  όπου θα υποβάλλονται σε μορφή pdf  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

    Γ) Με συστημένη επιστολή όπου ως ημερομηνία κατάθεσης θα θεωρηθεί η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

             Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  έως και 01/06/2020.

  Επαναλαμβάνουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την   εγγραφή / επανεγγραφή   των νηπίων  :

 

  1. Αίτηση εγγραφής του νηπίου στη δομή Παιδικός Σταθμός (χορηγείται από τη δομή)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 ( ετήσιος πίνακας προσωπικού )
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο  ( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες) , καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του.

    Σε περίπτωση επανεγγραφής και εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Τηλέφωνο  επικοινωνίας- πληροφοριών: 2791022258 

         

Συνημμένο: έντυπο αίτησης

Ο  Πρόεδρος

Κυριακόπουλος  Αντώνιος

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο