Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 7η Μαρτίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.: 2750

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας προσκαλούμε όπως την 7η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός των όρων της απ ευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «Εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών στην πλατεία Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης» ποσού 25.000,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 26.343,80 € τον Κ.Α.Ε. 10-6266 με τίτλο: «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2023»  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 234.595,25€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2023, Β΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 17.568,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023.
  5. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2023.
  6. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 30-6117.002/«Επίβλεψη της υπ΄αριθμό Ο.Α. 360760/14-02-2022 «Προσθήκη Λουτρού & Κουζίνας κατ΄επέκταση Ισόγειας Αίθουσας Εκδηλώσεων Πολιτιστικού Συλλόγου» στη Τ.Κ. Αναβρυτού Δήμου Μεγαλόπολης»).
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 25-7326.003 με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟΪ ΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7413.003 με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Αλφειό, στη ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης»).
  9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7413.004 με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Λούσιο, στη ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 03 – 03 – 2023

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο