Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 21/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 10818

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της Α/275/2022 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές).
  2. Περί έγκρισης της με αριθμό 26/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης».
  3. Περί έγκρισης της με αριθμό 27/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης».
  4. Περί έγκρισης της με αριθμό 29/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης».
  5. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ» ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
  6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».
  7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 10-6142.012 με τίτλο: «Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης 2021 & 2022»).
  9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ: 35-7336.043 με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου» (ΦΑΣΗ Β΄).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 15 – 09 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο