Πρόσκληση τακτικής συνέδριασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 13/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 15060

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών – συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης.
 2. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής – οικονομικής προσφοράς της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022».
 3. Περί διαγραφής χρεών από τους Οριστικού Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Δήμου Μεγαλόπολης.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 572,40 € στον Κ.Α.Ε. 10-6631 με τίτλο: «Προμήθεια Υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.580,00 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.016 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, ΙΑ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 7. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2022.
 8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15-7135.005 με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).
 9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 15-7331.005 με τίτλο: «Ανακατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού του υφιστάμενου γυμναστηρίου εντός του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Μεγαλόπολης»).
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.009 με τίτλο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάτω Μακρύσι στην Τ.Κ. Μακρυσίου»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.012 με τίτλο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού επί της οδού Παπαναστασίου 95 στην Τ.Κ. Μεγαλόπολης»).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.011 με τίτλο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς την περιοχή Κλαδέικα στην Τ.Κ. Καστανοχωρίου»).
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.008 με τίτλο: «Τοποθέτηση είκοσι πέντε (25) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Κάτω Μακρυσίου στη Τ.Κ. Μακρυσίου»).
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6142.004 με τίτλο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μεγαλόπολης»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την οικονομική & λογιστική τακτοποίηση συμψηφισμού χρηματικών απαιτήσεων της Δ/νσης Λ.Κ.Μ. της ΔΕΗ Α.Ε. σε εφαρμογή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 09 – 12 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο