Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 12/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 12109

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  ΠΡΟΣ  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

 Σας παρακαλούμε όπως την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, σε έφεση κατά του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά της με αριθμό 9/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για κατάθεση προσφυγής στο Εφετείο Ναυπλίου κατά της με αριθμ. 85/21-09-2022 Εισαγγελικής Διάταξης.
 3. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Δ.ΥΠ.Α. στον Δήμο Μεγαλόπολης για το έτος 2023.
 4. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών σε Τ.Κ. του Δήμου Μεγαλόπολης κατόπιν θεομηνιών».
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος».
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.272,00 € στον Κ.Α.Ε. 10-6631 με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 8. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.744,46 € από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (2ος & 3ος /2022).
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ 00-6331.005/«ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΟ.Υ. ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 20-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 25-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 07 – 10 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο