Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 29/12/2022

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 15941

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για ορισμό  δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄) για αίτηση Αναίρεσης του Β.Α. και λοιπών 20 αιτούντων κατά του Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  κατάθεση υπομνήματος.
  2. Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με κωδικό Π86-0.6 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».
  3. Αποδοχή των όρων της Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού (αυτοκίνητο περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς) και χρηματοδότηση κάθε είδους δαπάνης που αφορά στη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν.4830/2021 του Δήμου Μεγαλόπολης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ποσού 46.999,09 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης κατόπιν των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021».
  5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παλαιοντολογικού πάρκου και εκθεσιακών χώρων στο Ίσωμα Καρυών».
  6. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α.Ε. 00-6126.003 για κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών).
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-6142.004 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για την Υποβολή Πρότασης (ΕΣΠΑ) για τη Σύνδεση των Δημοτικών Κτιρίων με το δίκτυο του Φυσικού Αερίου»).
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. των εσόδων και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 23 – 12 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο