Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 30-09-2022

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

         ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 11264

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄) σε έφεση που άσκησε ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. και κατά της Α700/2019  απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Τριμελές) (Αρ. Κλήσης 600/15-07-2022) & κατάθεση υπομνήματος.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τριμελές), όπου θα συζητηθεί η από 27.12.2019 αγωγή του κ. Π.Π. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 3. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Δημόσιου  Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΙΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 4. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Δημόσιου  Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ».
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων του προσωρινού αναδόχου  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.382,40 € στον Κ.Α.Ε. 10-6612 με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Δήμου Μεγαλόπολης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.014,32 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.018 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.414,40 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.016 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Θ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 10. Περί αποδοχής ποσού 25.450,00 € Γ΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 11. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022.
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-6162.001 με τίτλο: «Απολύμανση, Εντομοκτονία, Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων»).
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6331.006 με τίτλο:  «Φόρος Ακίνητης Περιουσίας πρώην Δήμων Μεγαλόπολης, Γόρτυνος, Φαλαισίας»).
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 25-6662.003/«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ (Ι.Π.)»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 20-6263.001 με τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ»).
 16. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 25-6142.001 με τίτλο:  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 26 – 09 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο