Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης, Πέμπτη 20/04/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

      ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 5017

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε όπως την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2022.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για δικαστικές ενέργειες  κατόπιν της  με αριθμ.  27/2023 Απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ – ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 4. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 5. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Εξειδικεύσεις πίστωσης ποσού 22.008,10 € στον Κ.Α.Ε. 20-7325.001 με τίτλο: «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.211,04 € στον Κ.Α.Ε. 25-7131.002 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 34.500,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-7331.003 με τίτλο: «Κατεπείγουσα αντικατάσταση μόνωσης οροφής και συντήρηση κτιρίου στο Γυμνάσιο Μεγαλόπολης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.686,40 € στον Κ.Α.Ε. 10-7133 με τίτλο «ΕΠΙΠΛΑ – ΣΚΕΥΗ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 11. Αποδοχή πίστωσης ποσού 217.217,83 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2023, Γ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 12. Αποδοχή ποσού 119.720,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2023 της 1ης δόσης στου δικαιούχους Δήμους, για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
 13. Περί αποδοχής ποσού 400,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022) – Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 25-7412.004 με τίτλο: «Σύνταξη Συμπληρωματικών Μελετών για την Εκτέλεση του Έργου «Αναβάθμιση Λειτουργίας Ε.Ε.Λ Μεγαλόπολης»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 30-7311.001/«Παρεμβάσεις στα πρώην Δημοτικά Σχολεία των Κοινοτήτων Χιράδων & Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης»).
 16. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 25-7312.008/«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ»).
 17. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6718.003 με τίτλο: «Απόδοση επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»).
 18. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 00-6492/«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων  συμβιβαστικών πράξεων» – Ενίσχυση του ΚΑ 00-6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης»).
 19. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-6117.003 με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ «ΠΑΡΡΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ»»).
 20. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την διάθεση πιστώσεων από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ055 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 21. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. για την κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 13 – 04 – 2023

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο