Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης, 18/08/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 9491

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                    

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου.
  2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Οικισμού Παλάτου Τ.Κ. Κοτυλίου».
  3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 343,60 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.006 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.791,80 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.016 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  5. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέων ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: – ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30-7413.003 με τίτλο: Σύνταξη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Αλφειό, στη ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης» – ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30-7413.004 με τίτλο: Σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Λούσιο, στη ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 12 – 08 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο