Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 19/12/2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

         ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 15391

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος.
3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της Α/613/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές).
4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της Α/614/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές).
5. Περί έγκρισης της με αριθμό 38/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση».
6. Περί έγκρισης της με αριθμό 39/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση».
7. Περί έγκρισης της με αριθμό 40/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση».
8. Περί έγκρισης της με αριθμό 41/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση».
9. Περί έγκρισης της με αριθμό 42/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση».
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.
Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 15 – 12 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο