Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 14/08/2023

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 11242

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας προσκαλούμε όπως την 14η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έκθεση απόψεων επί των από 07-08-2023 προδικαστικών προσφύγων των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων: α. ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε. – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», β. «ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΤΣΤΡΑΤΙΟΥ» κατά της με αρ. 188/2023 απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής περί «Έγκρισης πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  2. Εξειδικεύσεις πίστωσης ποσού 2.607,93 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο: «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 976,00 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.008 με τίτλο: «Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΔΕ Φαλαισίας» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.034,40 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.005 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  5. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2023.
  6. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 7.446,64 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Μάιος 2023) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας» -Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
  7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.424,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου» έως Δεκέμβριο 2023 – Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μεγαλόπολη 10 – 08 – 2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο