Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 9/8/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 8757

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου.
 2. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μεγαλόπολης» ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 3. Έγκριση – Αποδοχή της μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 4. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 5. Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», Τμήμα 1: «Προμήθεια ενός (1)  τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος».
 6. Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Αποδεικτικών Μέσων του προσωρινού αναδόχου  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», Τμήμα 2: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου».
 7. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 8. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 9. Έγκριση του 1ου Ανασυνταγμένου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».
 10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και λοιπές δράσεις του Δήμου Μεγαλόπολης».
 11. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6735 με τίτλο: «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 13. Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.600,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) γα το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.
 14. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Ζ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 15. Αποδοχή ποσού 93.412,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2021).
 16. Αποδοχή πίστωσης ποσού 21.600,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου.
 17. Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης ποσού 5.000,00 € από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαλόπολης. – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 18. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 35-7333.001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).
 19. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1322.017/«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 05 – 08 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο