Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 13/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 10517

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας παρακαλούμε όπως την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της Α/310/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές).
 2. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από καταβολή τόκων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.
 3. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας, του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την πράξη «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από Πηγή Σαβαλά».
 4. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο.Ε.Κ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.), 1ης Σ.Σ.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου (Φάση Β΄)».
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου (Φάση Β΄)».
 10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 11. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Η΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 09 – 09 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο