Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 15/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                         Μεγαλόπολη  11 – 11 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 13325

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 0611 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 του ν. 1828/89)» με αντίστοιχη αύξηση του Αποθεματικού Κεφαλαίου, για την εγγραφή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Συμπληρωματική Απόφαση Ι΄ Κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή / και υλοποίηση έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 35-6054.000 των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ» για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών.

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 25-6211 των εξόδων με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια».

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-7411.004 των εξόδων με τίτλο «Σύνταξη Μελετών & έκδοση Αδειών Δόμησης για δημοτικά κτίρια στις Τ.Κ. Αναβρυτού & Τ.Κ. Χράνων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

5. Αποδοχή ποσού 243.707,40€ από αποζημιώσεις απαλλοτριωθέντων ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου (Πράξη απαλλοτρίωσης: Δ9/Δ/Φ53/4855/1139/2014 ΥΦ.ΠΕΚΑ) – Εξουσιοδότηση για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού.

6. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

7. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία για το έτος 2021 /Επιχορήγηση Θεατρικής Ομάδας Μεγαλόπολης.

8. Ορισμός/Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου/Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 193/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

10. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Φαλαισίας Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 12125/22-10-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

11. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Φαλαισίας Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 12126/22-10-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

12. ΄Εγκριση κοπής τριών (3) δένδρων (2 μουριές και μία ακακία) στην Κοινότητα Παραδεισίων, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ (άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87), για το έτος 2022.

14. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2022, βάσει του ν. 4412/2016.

15. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Παροχής γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2022, βάσει του ν. 4412/2016.

16. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2022, βάσει του ν. 4412/2016.

17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων Παροχής γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2022, βάσει του ν. 4412/2016.

18. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, για το έτος 2022, βάσει του ν. 4412/2016.

19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Πρασίνου του Δήμου, για το έτος 2022, βάσει του ν. 4412/2016.

20. (Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου, για το έτος 2022, βάσει του ν. 4412/2016.

21. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για: Α) την παραλαβή του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Β) την παρακολούθηση και παραλαβή Προμηθειών (ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π.) για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου, για το έτος 2022, βάσει του ν. 4412/2016.

22. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2022.

23. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2022.

24. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό, για το έτος 2022.

25. (α) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης ενός περιπτέρου στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης (β) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο