Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 12/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                      Μεγαλόπολη  08 – 10 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 11382

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο ΧριστογιαννόπουλοΔήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Η΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2. Κατανομή πίστωση ποσού 27.520,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2021 του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γ΄ Κατανομή).

3. Διάθεση πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2021 του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων.

4. Ορισμός/Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου/Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 392/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Ανάκληση της αριθμ. αριθμ. 162/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2021 κατόπιν ανάκλησης της αριθμ. 263/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-7333.001 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 30-6233.001 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών».

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. 20-6012 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και Κ.Α. 30-6012 ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 20-7135.007 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 60-7135.001 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Σύνταξη μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαλόπολης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 25-7336.015 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Εργασίες απομόνωσης δικτύων αμιάντου από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης στο ΜΟΜΑ Καλαμών και ΜΟΜΑ Μαραθούσας της Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 20-6211 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ κατόπιν έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς ενίσχυση της ρευστότητάς του λόγω μείωσης των εσόδων του ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού SARS-COV-2, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-COV-2, καθώς και λοιπές δαπάνες του.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 15-7135.007 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων στο Κλειστό Δημοτικό Στάδιο Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-6414.001 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Μεταφορά περιπτέρου από την Κεντρική Πλατεία στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

16. Περί απαλλαγής – μείωσης των τελών στις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, κατόπιν της αριθμ. 297/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (περί παρατάσεως ισχύος των αριθμ. 76/2020 Α.Ο.Ε. & αριθμ. 14/2021 Α.Δ.Σ.).

17. ΄Εγκριση μείωσης δημοτικών τελών και φόρων σε υπόχρεους δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (άρθρο 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.).

18. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Μεγαλόπολης – ΄Εγκριση Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών (Φ.Α.Ο.) στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών (ΚΠΚ) έτους 2021 και διαδικασίας καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών.

19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄).

20. Παράταση της αποδοχής δωρεάν παραχώρησης του Μηχανικού Σάρωθρου (CALABRESE SPA/SH 247 6,5 D – IVECO ML 150 E18) με Αριθμό Κυκλοφορίας ΜΕ 74654 & ΟΧ74654, από τη ΔΕΗ – ΔΕΘ/ΑΗΣ ΑΗΣ Μεγαλόπολης, για την κάλυψη αναγκών Δήμου Μεγαλόπολης.

21. Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στον Πάροχο ΟΤΕ Α.Ε., για το έργο «Εκσκαφές Μεταγωγής WIMAX POPs ΟΤΕ σε Καμπίνες με φορέα ΟΤΕ RAL» στους οικισμούς Ανεμοδούρι και Φαλαισία του Δήμου Μεγαλόπολης.

22. Χορήγηση άδειας εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και ερευνητικών φρεάτων εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης για τη γεωτεχνική και γεωφυσική μελέτη του έργου EASTMED PIPELINE PROJECT FEED ONSHORE PIPELINE.

23. Έγκριση αλλαγής διαστάσεων χώρου Εγκατάστασης Μετρητικού – Ρυθμιστικού Σταθμού (Σταθμού Ενδιάμεσης Μείωσης – IRI-) Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Μεγαλόπολης.

24. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ατσιχόλου Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 10068/25-08-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

25. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ελληνίτσης Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 11071/01-10-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

26. ΄Εγκριση κοπής δένδρων (9) πεύκων εντός οικισμού της Κοινότητας Καστανοχωρίου Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης (ν. 4495/2017 ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

27. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) πεύκου εντός οικισμού στην Κοινότητα Χιράδων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο