Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 13/4/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 Μεγαλόπολη       09       04       2021
 Αριθμ. Πρωτ.:  3752
 

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  16:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Β΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  1. Διάθεση πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων.
  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ: 15-7331.006/«Αποκατάσταση επιχρισμένων επιφανειών σε μετώπες – κλιμακοστάσια Γυμνασίου – Λυκείου Μεγαλόπολης») – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ: 10-6142.009/«Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 – «Smart Cities» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Αντιπυρική προστασία του περιβάλλοντος δασικού χώρου στην περιοχή της Αγίας Θεοδώρας του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ: 10-6142.010/ «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης στη σύνταξη φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ12  «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το Υποέργο με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης – εκπαίδευσης για τη λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών οχημάτων και Σταθμών φόρτισης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
  1. Ορισμός/Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 378/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  1. Περί μετατροπής της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email  και με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου (megalopolis.gov.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο