Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 23/4/2021
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  Μεγαλόπολη      19   –    04    –   2021
 Αριθμ. Πρωτ.:  4155

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή   και ώρα  16:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 00-6521.002 / «Τόκοι Δανείων Δημοτικής Επιχείρησης (15/00896)».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-6233.001/ «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (ΜΕΣΩ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 25-7312.004/»Διευθέτηση όμβριων υδάτων – ανακατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7322.001/ «Κατασκευή παιδικών χαρών σε Κοινότητες του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7322.003/ «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΟΕΚ Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7324.001/ «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7311.001/ «Παρεμβάσεις στα πρώην Δημοτικά Σχολεία των Κοινοτήτων Χιράδων και Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7311.003/ «Προσαρμογή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων των παλαιών σφαγείων για τις ανάγκες του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ», τη δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1322.026/ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Κατασκευή & εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 69 – 7311.001 / «Κατασκευή & εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 70 – 7411.001 / «Σύνταξη μελετών και έκδοση άδειας δόμησης για την κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου /΄Εγκριση δαπάνης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και του Αριστείδη Φλώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση προτάσεων, παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στην εκδίκαση).
 1. Ανάκληση της αριθμ. 344/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Κοινότητας Καμάρας Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση – Επικύρωση της αριθμ. 14835/02-12-2020 Βεβαίωσης επιβολής προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Ζαριφόπουλου Θεόδωρου του Ιωάννη στην Κοινότητα ΄Ισαρη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση – Επικύρωση των: 1) αριθμ. πρωτ. 14824/02-12-2020 και 2) αριθμ. 14830/02-12-2020 Βεβαιώσεων επιβολής προστίμων για ανεπιτήρητα ζώα του  Βυτινάρου Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Βουτσαρά Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση – Επικύρωση των:  1)  αριθμ. πρωτ. 3069/26-03-2021 και 2) αριθμ. 3070/26-03-2021 Βεβαιώσεων επιβολής προστίμων για ανεπιτήρητα ζώα του Ζαριφόπουλου Θεόδωρου του Ιωάννη στην Κοινότητα Χωρέμη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Περί παραχώρησης της χρήσης του κοινόχρηστου/προαύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας ΄Ισαρη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 3362/02-04-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. Περί παραχώρησης της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου στις «Πηγές του Ευρώτα» της Κοινότητας Σκορτσινού Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 3565/07-04-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Ραψομμάτη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου  Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 3277/31-01-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Ραψομμάτη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου  Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 2891/22-03-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email  και με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου (megalopolis.gov.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο