Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη    03   –    03    –   2023
Αριθμ. Πρωτ.:  2726

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

     1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
     2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
     3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
     4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων – (όπως πίνακας αποδεκτών)  

Σας προσκαλούμε όπως, την 8η του μήνα Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 198.363,32€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2023 (Α΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-8264.001/ «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)».
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου ΕΞΟΔΩΝ: 25-7326.003 με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟΪ ΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου ΚΑ : 30-6117.002/«Επίβλεψη της υπ΄ αριθμό Ο.Α. 360760/14-02-2022 ¨Προσθήκη Λουτρού & Κουζίνας κατ΄ επέκταση Ισόγειας Αίθουσας Εκδηλώσεων Πολιτιστικού Συλλόγου¨ στη Τ.Κ. Αναβρυτού Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:30-7413.003 με τίτλο: « Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Αλφειό, στη ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7413.004 με τίτλο:  «Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Λούσιο, στη ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 1. Ορισμός μελών (του Προέδρου και εκπροσώπων Παραγωγικών Τάξεων) για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Παράταση (8η) προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 1. Παράταση (1η) προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ».
 1. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Φαλαισίας» του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. ΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Κυλικείο Νεκροταφείου Μεγαλόπολης) στην Κοινότητα Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εκδοση Απόφασης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας επί οδών εντός των ορίων του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθμό 87/2022 Τεχνικής Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης , σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 5013/2023.

*(προτάθηκε από την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1557/07-2-2023 στο Δήμο αίτημά του.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση εδαφών της ΔΕΗ με σκοπό τη δημιουργία Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας.

*(προτάθηκε από την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2673/02-03-2023 στο Δήμο αίτημά του.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μη ολοκληρωμένη διανομή του δικτύου φυσικού αερίου στη πόλη της Μεγαλόπολης.

*(προτάθηκε από την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2673/02-03-2023 στο Δήμο αίτημά του.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Αντώνιος Κυριακόπουλος.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο