Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 13/07/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη      08         07       2022
Αριθμ. Πρωτ.:  7814

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

       1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
       2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους – Δήμου Μεγαλόπολης.
       3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
       4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων – (όπως πίνακας αποδεκτών)  

 Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (Ε΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί κατάρτισης και ψήφισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
 1. ΄Εγκριση δαπάνης – Καθορισμός αμοιβής ορισμού δικηγόρου για τη διεξαγωγή νομικής έρευνας, τη σύνταξη και εκπόνηση γνωμοδοτικού σημειώματος για την υπόθεση της εταιρείας «Π.Δ. Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 0469 «Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99)» και νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 30-7311.005 με τίτλο «Συμπληρωματικές Εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Αναβρυτού», από Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-6331.005 / «ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ».
 2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-6718.000 / «Παρακράτηση ΤΑΠ από ΔΕΗ».
 3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-6699.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7331.010 με τίτλο «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 25-7326.006 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 20-7325.007 με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς την οικία Μορόγιαννη Νικ. Στην Τ.Κ. Ακόβου».
 7. Αίτημα Σύνταξης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με το Ν. 4447/2016 για την προστασία του ορεινού όγκου «ΜΑΙΝΑΛΟΥ».
 8. Ορισμός δημοτικού υπαλλήλου για την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός server για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» (άρθρο 221 παρ. 11 εδ. δ΄ ν. 4412/2016).
 9. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Κοινότητας Μεγαλόπολης στο Σύλλογο Γυναικών Μεγαλόπολης «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» για τη διοργάνωση πολιτιστικής  εκδήλωσης στις 22/8/2022  ή 24/8/2022.
 10. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Σούλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «΄Αγ. Γεώργιος» για τη διοργάνωση πολιτιστικής πανηγυρικής εκδήλωσης στις 31/7/2022.
 11. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου και προαυλίου κοινοχρήστου χώρου Κοινότητας Μαλλωτών στο Σύλλογο Μαλλωτών για την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 20-07-2022.
 12. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του κοινόχρηστου προαυλίου χώρου της Κοινότητας Βάστα στο Σύλλογο Απανταχού Βασταίων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ¨ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις 6/8/2022.
 13. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Παραδεισίων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 16-08-2022.
 14. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου του Σταθμού Κοινότητας Χράνων για την πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης στις 23/7/2022.
 15. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (εξωτερικού χώρου κτιρίου) στη θέση «ΑΛΩΝΙΑ» της Κοινότητας Ζώνης στο Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Ζώνης για τη διοργάνωση πολιτιστικής ψυχαγωγικής εκδήλωσης στις 16 Αυγούστου 2022.
 16. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βουτσαρά στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουτσαρά για τη διοργάνωση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 13/8/2022.
 17. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας «Νέο Ψαθί» στην Α.Ε.Μ. ΠΟΛΥΒΙΟΣ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις 16-8-2022.
 18. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Σκορτσινού Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 6596/14-06-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο