Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 09/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη  04 – 08 2023
Αριθμ. Πρωτ.:  11041

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

    1. Tον κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
    2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης. 
    3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης.
    4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 9η του μήνα Αυγούστου του έτους 2023,  ημέρα  της  εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 217.217,83€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτη τακτική επιχορήγηση έτους 2023 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ( ΣΤ΄ Κατανομή).
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 217.217,83€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2023 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ( Ζ΄ Κατανομή).
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. ΕΣΟΔΩΝ & Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ, για την εγγραφή πιστώσεων επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 6.970,76€ προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Απρίλιος 2023) των απασχολουμένων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. ΕΣΟΔΩΝ & Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ και Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ, για την εγγραφή της χρηματοδότησης ποσού 15.120,00€ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών  εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφισταμένου Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ: 00-8264.001/ «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α./ΕΞΟΔΩΝ: 00-6736/ «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ: 15-7135.005 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ: 25-7413.001 με τίτλο «Σύνταξη Υδρογεωλογικής Μελέτης για την Ανόρυξη Υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Καστανοχωρίου».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την αλλαγή πηγής χρηματοδότησης έργου & παροχής υπηρεσιών – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη διάθεση πιστώσεων από Ιδίους Πόρους του Δήμου για την πληρωμή λογαριασμού του χρηματοδοτούμενου έργου «Αντιμετώπιση – πρόληψη ζημιών από φυσικές καταστροφές σε υποδομές της Δ.Ε. Μεγαλόπολης» από πιστώσεις ΣΑΝΑ 255 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Μεταφορών.
 1. Διάθεση πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2023).
 1. Επιχορηγήσεις Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων για το έτος 2023.
 1. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 1. ΄Εγκριση της αριθμ. 13/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέων & την ενίσχυση υφισταμένου Κ.Α./Ε. ΕΣΟΔΩΝ και τη δημιουργία νέων Κ.Α./ ΕΞΟΔΩΝ.
 1. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 16/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α./ΕΞΟΔΩΝ: 00-6471.001 με τίτλο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι».
 1. ΄Εγκριση δαπάνης- Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου και την παράστασή του κατά τη συζήτησή της, καθώς και αίτησης αναστολής εκτέλεσης εάν απαιτηθεί, κατά των 9/2019 και 43/2023 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, αντίστοιχα, κατά της «Π… Γ…  Α.Ε.».
 1. ΄Εγκριση δαπάνης- Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού πρωτοδικείου  κατά της ΑΓ67/20.04.2023 Αγωγής των :α) Π.Ι.Μ. , β) Ι.Π.Μ. και γ) Π.Π.Μ. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης- Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση αγωγής και λοιπών νομικών ενεργειών (σύνταξη ένορκων Βεβαιώσεων, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων & ένορκων βεβαιώσεων, σύνταξη και κατάθεση Προσθήκης – Αντίκρουσης) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης για υπόθεση του Δήμου.
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης (6η) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο.Ε.Κ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Ορισμός Υπολόγου για τη Διαχείριση της χρηματοδότησης της χρηματοδοτούμενης Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» ΤΟΥ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 1. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 1. ΄Εγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 1. Σήμανση και βελτίωση οδών της Δ.Κ. Μεγαλόπολης.
 1. Σχετικά με τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων ειδικού τέλους (παρ. 13 (14) του άρθρου 25 του Ν. 1828/89) σε βάρος των επιχειρήσεων ΔΕΗ Α.Ε. & ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ Α.Ε. για το Β΄ εξάμηνο του 2018 και του έτους 2019.
 1. Μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σε υπόχρεους κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α’).
 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου / Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Εκλογή Προέδρου του Νομικού Προσώπου  – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 10/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. Ορισμός/Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου/Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 286/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) στύλων και πέντε (5) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ακόβου από οικία Τζούβελη Αθανασίου έως τον κεντρικό δρόμο.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λεονταρίου στο κάτω άκρο της πλατείας.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λεονταρίου στο δρόμο νότια του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση τριών (3) στύλων και τριών (3) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λυκαίου από την πλατεία Κολοκοτρώνη έως σταυροδρόμι.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση οκτώ (8) στύλων και οκτώ (8) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Τριποτάμου από Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής έως ποιμνιοστάσιο Χριστόπουλου Νικολάου.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Χωρέμη πλησίον οικίας Μερζιώτη Δημητρίου.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Χωρέμη πλησίον οικίας Γεωργουλόπουλου & Ψιλοβασιλόπουλου.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου και του προαυλίου χώρου της Κοινότητας Ίσαρη για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 12 και 15 Αυγούστου 2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης προαυλίου χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού Κοινότητας Χράνων στο Σύλλογο Χραναίων για την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 15-08-2023.
 1. ΄Εγκριση κοπής τριών (3) δένδρων (πλατάνων) στον οικισμό της Κοινότητας Λεονταρίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο