Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 06/09/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη    01   –    09    –   2023
Αριθμ. Πρωτ.:  12090

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

      ΠΡΟΣ

    1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
    2.   Τους Δημοτικούς  Συμβούλους –  Δήμου Μεγαλόπολης.
    3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
    4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων   – όπως πίνακας αποδεκτών) 

Σας προσκαλούμε όπως, την 6η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα  της  εβδομάδας   Τετάρτη   και  ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ: 20-6211/ «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφισταμένου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-6331.002 / «Φόρος εισοδήματος (άρθρο 45 ν. 4172/2013)».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ: 10-6264.001/ «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023, για τη δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων: 0719.003 με τίτλο «Έσοδα από λογιστική τακτοποίηση (που προέρχονται από αλλαγή πηγής χρηματοδότησης)».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ: 00-6495.006 με τίτλο  «΄Εξοδα πιστοποίησης γνησιότητας πτυχίων ξένων γλωσσών υπαλλήλων Δήμου».
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. ΕΣΟΔΩΝ & Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ, για την εγγραφή πιστώσεων επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 7.446,64€ προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Μάιος 2023) των απασχολουμένων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την εγγραφή ποσού κατανομής 23.424,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών για τη κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2023.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ..
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την αλλαγή πηγής χρηματοδότησης έργου «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης ΔΕ Μεγαλόπολης» του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την αλλαγή πηγής χρηματοδότησης έργου «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης ΔΕ Γόρτυνος» του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την αλλαγή πηγής χρηματοδότησης έργου «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης ΔΕ Φαλαισίας» του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη διάθεση πιστώσεων από Ιδίους Πόρους του Δήμου για την πληρωμή λογαριασμού του χρηματοδοτούμενου έργου «Αντιμετώπιση – πρόληψη ζημιών από φυσικές καταστροφές σε υποδομές της Δ.Ε. Μεγαλόπολης» από πιστώσεις ΣΑΝΑ 255 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Μεταφορών.
 1. Αποδοχή πρότασης δωρεάς μελέτης με τίτλο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ρ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
 1. Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία για το έτος 2023.
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της ΤΗ.ΜΕ ΑΕ-ΟΤΑ.
 1. ΄Εγκριση της αριθμ. 18/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδων & την ενίσχυση υφισταμένου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ.
 1. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 70-6277.002 με τίτλο «Τέλη χρήσης τηλεθέρμανσης ΚΔΑΠ».
 1. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-6472.003 με τίτλο «Ποδηλατικός Γύρος Φαλαισίας».
 1. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 22/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1411.002 «Δωρεά ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00-6471.012 με τίτλο « Συναυλία με το Γιάννη Κότσιρα στις 11/8/2023».
 1. Τροποποίηση του με α.π. 15711/28-12-2021 Συμφωνητικού Δικηγορικής Αμοιβής, του ορισθέντος πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη μεταγραφή της υπ΄ αριθμ. 1/2017 ανασυνταγμένης Πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεων επί της οδού Ίμβρου (από οδό Αυγερινού έως την οδό Κύπρο).
 1. Τροποποίηση της με α.π. 7807/02-06-2023 Σύμβασης της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης» κατά τη διάρκειά της.
 1. Περί έγκρισης δαπάνης ιδίας συμμετοχής ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων συνολικού ποσού 26.829,95€, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. του Δήμου, με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη», από πιστώσεις 5ου ΕΑΠ.
 1. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Χορήγηση παράτασης (2η) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ο.Ε.Κ. Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. ΄Εκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Αγ. Νικολάου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΦΗ-ΜΚ) ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» και την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
 1. ΄Εγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών από 01/07/2022 έως 30/062023 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Ατσιχόλου   πλησίον οικίας Γούβαλη Ευστάθιου.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Βελιγοστής πλησίον οικίας Βακρόπουλου.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την ηλεκτροδότηση πίλαρ πλησίον υδατόπυργου Τ.Κ. Βελιγοστής.
 1. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 1. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (ακακίας) στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 1. ΄Εγκριση κοπής δύο (2) δένδρων (Φοινίκων) στην οδό  Λεονταρίου 16  της Κοινότητας Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 1. ΄Εγκριση κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκων) στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Καρύταινας Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 1. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (πλατάνου) στην πλατεία της Κοινότητας Ζώνης Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 1. ΄Εγκριση κοπής εννέα (9) δένδρων (πλατάνων) στην Κοινότητα Γιανναίων Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 1. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης  – Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 9939/10-07-2023 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Νεοχωρίου Λυκοσούρας της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης  – Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 11368/16-08-2023 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ισώματος Καρυών της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης  – Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 11512/21-08-2023 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο