Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, Τετάρτη 21-09-2022
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη     15      09       2022
Αριθμ. Πρωτ.: 10825

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

       1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
       2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
       3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
       4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την  21 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα  18 :00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (Ζ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 2. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Η΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
 3. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – ¨ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ¨ (ΤΗ.ΜΕ. ΑΕ–ΟΤΑ), εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, για την υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2021 – 31.12.2021, μετά των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κ.λ.π. θεμάτων αναφερομένων στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 296/24-08-2022 έγγραφό της.
 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «Αναπτυξιακή Αρκαδίας Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 6. Στέγαση του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης του e- ΕΦΚΑ – Εξέταση του από 15-06-2022 εγγράφου/ηλεκτρονικό μήνυμά τους με αριθμ. πρωτ. 6668/15-06-2002 εισερχομένου στο Δήμο.
 7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:  35-7333.001 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:  35-6162.012 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ & ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΤΥΛΙΟ, ΖΩΝΗ».
 9. Αναμόρφωση του  Π/σμού  οικ. έτους  2022  για  τη  δημιουργία νέου  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:  30-7311.010 με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ».
 10. Αναμόρφωση του  Π/σμού  οικ. έτους  2022  για την ενίσχυση του: ΚΑ: 35-7336.043 με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου» ( ΦΑΣΗ Β΄).
 11. Αναμόρφωση του  Π/σμού  οικ. έτους  2022  για την δημιουργία νέου   ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 10-6142.012 με τίτλο:  «Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης 2021 & 2022».
 12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2022.
 13. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από καταβολή τόκων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.
 14. Έγκριση δαπάνης – Καθορισμός αμοιβής ορισμού δικηγόρου  για κατάθεση έφεσης κατά της Α/310/2022 απόφασης  του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές).
 15. Έγκριση δαπάνης – Καθορισμός αμοιβής ορισμού δικηγόρου  για κατάθεση έφεσης κατά της Α/275/2022 απόφασης  του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές ).
 16. Ορισμός/Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου/Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 244/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 17. Έκδοση Απόφασης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας επί των οδών εντός και εκτός ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθμό 246/2021 Τεχνικής Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών σε Τ.Κ. του Δήμου Μεγαλόπολης κατόπιν θεομηνιών».
 18. ΄Εγκριση κοπής εννέα ξερών δένδρων (5 πλατάνων & 4 πεύκων) στην  Κοινότητα Λυκοσούρας Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 19. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου στην  Κοινότητα Κάτω Καρυών Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 20. ΄Εγκριση κοπής επτά (7) δένδρων (πεύκων) στην Κοινότητα Καρίταινας Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνέχιση της αξιοποίησης έκτασης ιδιοκτησίας του Δήμου, στη θέση «Ψαθί» εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ για τη δημιουργία (ΒΕΠΕ) Επιχειρηματικού και Βιομηχανικού Πάρκου.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο