Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Σύμβουλίου, 22/07/2022
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη  22   07 2022
Αριθμ. Πρωτ.:  8572

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

     1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
     2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους   Δήμου Μεγαλόπολης
     3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
     4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα  15:00 μ.μ., προσέλθετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, για το παρακάτω θέμα:

 1. ΄Εγκριση διοργάνωσης δύο Συναυλιών στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Μεγαλόπολης ¨ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022¨ σύμφωνα με την αριθμ. 51/20-07-2022 συνταχθείσα μελέτη.

    Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν ισχύ.

 • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:00 – Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:30

 –  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος χωριστά καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6972052847), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

* Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή του.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο