Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17-04-2019

           Σας προσκαλούμε όπως, την 17η  του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Μαρτίου (Γ΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.186,41€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων   (12ος 2018) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.
 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.727,23€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων (1ος 2019) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.
 4. ΄Εγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 του Δήμου Μεγαλόπολης, με το ποσό των 150.000,00€ (Α΄ δόση), κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’).
 5. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
 6. ΄Εγκριση Πινάκων Εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 -2023 του Δήμου Μεγαλόπολης.
 7. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης ¨Αγώνας δρόμου στην πόλη της Μεγαλόπολης, στις  05/05/2019,  “Run  the  theatre  2019 “.
 8. Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης ετών 2017 & 2018.
 9. ΄Εγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των μαθητών του Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου Μεγαλόπολης για την Οδική Ασφάλεια, στις 6/5/2019.- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε.
 10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και τη δημιουργία απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών αποδοχών υπαλλήλων ΚΕΠ και εργοδοτικών εισφορών μονίμων υπαλλήλων.
 11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την αλλαγή της περιγραφής και την ορθή εγγραφή του τίτλου Κ.Α.Ε. του σκέλους των εξόδων αυτού από «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Θωκνίας» σε «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Μεγαλόπολης».
 12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού και την εγγραφή πιστώσεων χρεολυσίων & τόκων Δανείων ΤΠΔ Δημοτικής Επιχείρησης (15/00896).
 13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εφαρμογή ασφαλτομίγματος για τοπικές επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Γόρτυνος» — Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εφαρμογή ασφαλτομίγματος για τοπικές επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εφαρμογή ασφαλτομίγματος για τοπικές επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας» –  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με προμήθεια και τοποθέτηση επικάλυψης στεγάστρου στο Δυρράχι»  – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης» –  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Φαλαισίας» –  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 19. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας – παροχής υπηρεσιών  με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης» –  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 20. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αναλύσεις νερού ραδιενεργών ουσιών και λοιπών ειδικών παραμέτρων» –  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 21. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πηγής Σαβαλά» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 22. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομής του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μεγαλόπολης»- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 23. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Συντήρηση Πρασίνου και κλάδεμα δένδρων του Δήμου» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.
 24. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της παροχής υπηρεσιών «Ρύθμιση αυθαιρέτου».
 25. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Σούλου και Τ.Κ. Πλάκας».
 26. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για την πράξη «Ωρίμανση προτάσεων και ολοκλήρωση μελετών του Δήμου Μεγαλόπολης για ένταξη στο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π.Το.Κ.).
 27. Λύση της Σύμβασης του έργου με τίτλο « ΄Αρση επικινδυνότητας δημοτικής οδού στον Οικισμό Σπανέϊκα Τ.Κ. Πετρίνας».
 28. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «΄Ελεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου».
 29. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή των πλάγιων τεντών του σκέπαστρου που βρίσκεται στην πλατεία Πολυβίου, όπου διενεργείται η Λαϊκή Αγορά Μεγαλόπολης».
 30. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υγρομόνωση υαλοστασίων, υδρορροών και συντήρηση – αναβάθμιση του Μηχανολογικού εξοπλισμού στο κλειστό στάδιο Μεγαλόπολης».
 31. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αναβάθμιση των ηλεκτρικών πινάκων και του κυρίου φωτισμού στο κλειστό στάδιο Μεγαλόπολης».
 32. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διερεύνηση της ποιότητας των υδάτων του δικτύου ύδρευσης και των πηγών του Δήμου Μεγαλόπολης».
 33. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση απολύμανσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Μεγαλόπολης».
 34. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI)».
 35. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7604 οχήματος (Απορριμματοφόρο) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 36. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9890 οχήματος (Απορριμματοφόρο) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 37. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 7604 οχήματος (Απορριμματοφόρο) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 38. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7582 οχήματος (Απορριμματοφόρο) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 39. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9890 οχήματος (Απορριμματοφόρο) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 40. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΥ 6445 οχήματος (Απορριμματοφόρο) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 41. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9915 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 42. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9908 οχήματος (Λεωφορείο) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 43. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 39681 μηχανήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                      

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο