Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 08-02-2019

Μεγαλόπολη 04 – 02 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1643

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. ΄Εγκριση της αριθμ. 53/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και την καταβολή ασφαλιστικών κρατήσεων, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

2. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87) για το έτος 2019.

4. Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης – Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2019.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2019.

6. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων παροχής γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2019.

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2019.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων παροχής γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2019.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2019.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Πρασίνου (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2019.

11. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για: Α) την παραλαβή του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Β) την παρακολούθηση και παραλαβή Προμηθειών (ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π.) για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) (άρθρο 221 παρ. 11β & 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) του Δήμου για το έτος 2019.

12. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2019.

13. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2019.

14. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019.

15. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2019.

16. ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή παλαιοντολογικού πάρκου και εκθεσιακών χώρων στο ΄Ισιωμα Καρυών».

17. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Ανάπλαση χώρου αγοράς Τ.Κ. Καρύταινας».

18. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα».

19. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδού Τ.Κ. Λεονταρίου».

20. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».

21. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Φαλαισίας».

22. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2018- Β΄ δόση».

23. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Τεχνικού Ασφαλείας».

24. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση – Υποστήριξη Ιστοσελίδας του Δήμου Μεγαλόπολης».

25. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, Κατάρτιση Ισολογισμών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2018 (για το μήνα Δεκέμβριο)».

26. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την παραλαβή της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης».

27. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 119371 COMATSU μηχανήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

28. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI».

29. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το Δήμο Μεγαλόπολης έτους 2018» για επίσκεψη μηνός Ιανουαρίου 2019.

30. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»- Τροποποίηση της αριθμ. 47/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

31. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»- Τροποποίηση της αριθμ. 48/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

32. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για την παράταση της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης για το διάστημα (01/09/2018 – 31/12/2018) – Τροποποίηση της αριθμ. 323/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

33. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για την παράταση της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης για το διάστημα 01/01/2019 – 31/12/2019).

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη της χρήσης του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. ΄Ανω Καρυών Μεγαλόπολης στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΛΥΚΑΙΟΣ ΔΙΑΣ» ΄Ανω Καρυωτών Αρκαδίας – Εξέταση των α) με αριθμ. πρωτ. 9880/13-08-2018 στο Δήμο Αίτησης του Συλλόγου και β) με αριθμ. πρωτ. 11660/28-09-2018 στο Δήμο Αίτησης του Εκπροσώπου της Τ. Κ. ΄Ανω Καρυών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο