Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Απριλίου 2020

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη        30  –    03    –   2020

 Αριθμ. Πρωτ.: 3467

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 3η του μήνα Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 1.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (Β΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 2.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (Γ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 3.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 20.000,00€ έκτακτης κατανομής  από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 – Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ (Κ.Α.: 1211.005 Εσόδων & Κ.Α.: 00-6495.004 Εξόδων) για την καταβολή δαπανών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
 4.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αλλαγή περιγραφής υφιστάμενου Κ.Α.: 35-6162.006 των Εξόδων από «ΚΟΠΗ –ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σε «Κοπή κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 5.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.: 20-6211 των Εξόδων αυτού με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
 6.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. (ΚΑ: 1322.006 Εσόδων & Κ.Α.: 64-7323.003 Εξόδων) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ- 055) του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποπεράτωση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα»- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 7.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 20-7325.003 των Εξόδων με τίτλο: «Ηλεκτροδότηση δεξαμενής «Πετρούλα» στην Τ.Κ. Λυκοσούρας της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 8.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 25-7131.007 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» και ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.: 69-7131.007 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 –  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 9.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 10.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 11.  Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 26/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 12.  Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 30/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 13.  Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 42/2020 τεχνικής μελέτης του έργου «Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 14.  Παράταση (2η) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 15.  Παράταση (6η ) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».
 16.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νεοχωρίου Φαλαισίας».
 17.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».
 18.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη σύσταση Επιτροπής για τη Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου «Συντήρηση εισόδων – εξόδων πόλης Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας».
 19.  Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων από την Οικονομική Διαχείριση του Δήμου Μεγαλόπολης.
 20. Εν μέρει τροποποίηση της ΄Αδειας Τομής Οδοστρώματος Δήμου Μεγαλόπολης με αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής 6082/03.05.2019 και 8445/25.06.2019 της 1ης τροποποίησης αυτής (αριθμός 140/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου) για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων τύπου XLPE  150KV για την διασύνδεση 150 kV E.P. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ» (διασύνδεση Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα – Φάση Ι) εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 21. Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Πάροχο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ WIND NGA ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 22.  Κοπή ενός (1) δένδρου ελιάς εντός οικισμού Κοινότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 23.  Κοπή δεκατριών (13) δένδρων εντός οικισμού Κοινότητας Ρουτσίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

 Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης και την άμεση προώθησή τους.

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, για την άμεση λήψη αποφάσεων και την αποφυγή κινδύνων εκ της αναβολής τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄). 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο