Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Δεκεμβρίου 2020

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

Μεγαλόπολη        17    –    12    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.:  15482

Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (Ι΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (ΙΑ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δωδέκατα τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (ΙΒ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 28.430,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ΄ Κατανομή).

 

 1. Διάθεση πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης προμήθειας.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 1211.005 των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6495.005 των εξόδων με τίτλο «Κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών, έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID -19». 

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.  20-6211 των εξόδων με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 25-7135.012 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση χλωριωτή στην Κοινότητα Καμάρας».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 00-6142.002 των εξόδων με τίτλο «Συμβουλευτική – Επιστημονική υποστήριξη για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Μεγαλόπολης 2021 – 2024».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 1319.001 των εσόδων με τίτλο «ΕΑΠ» και ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 30-7311.008 των εξόδων με τίτλο «Κατασκευή Παλαιοντολογικού Πάρκου & εκθεσιακών χώρων στο ΄Ισιωμα Καρυών».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 25-7336.029 των εξόδων με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με διευθέτηση όμβριων υδάτων σε δημοτικούς δρόμους της Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 00-6515 των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 70-6231.002 των εξόδων με τίτλο «Μίσθωμα έκτασης στην Τ.Κ. Περιβολίων».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 00-6142.003 των εξόδων με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβολή προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ πρότασης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3398/2005 έργου μελέτης, χρηματοδότησης κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης με τίτλο «Κατάστημα Κράτησης Ανοικτού Τύπου στο Δήμο Μεγαλόπολης».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 15-6261.006 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή χώρων υγιεινής ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης» – Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής χώρων υγιεινής ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης από πιστώσεις ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 2019-2020 με μεταφορά πιστώσεων στη Σχολική Επιτροπή.

 

 1. Ταμειακή τακτοποίηση χρηματικού ποσού από την πηγή χρηματοδότησης του έργου 2003ΣΕΟ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της χώρας».

 

 1. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2021.

 

 1. Λήψη απόφασης   περί καθορισμού  τιμής ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης και εκτός των οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2021.

 

 1. Καθορισμός τιμών για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων των Επιχειρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε & της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε για τον υπολογισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους, για το έτος 2021.  

 

 1. Επιβολή τελών ύδρευσης –αποχέτευσης και τελών  σύνδεσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης  για το οικ. έτος 2021.

 

 1. Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2021.

 

 1. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2021.

 

 1. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων χρήσης Κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2021.

 

 1. Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2021.

 

 1. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανηγύρεων Αγ. Κων/νου και Ελένης και Αγ. Θεοδώρας Κοινότητας Βάστα .για το οικ. έτος 2021.

 

 1. Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2021.

 

 1. Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία για το έτος 2020 – Χρηματική Επιχορήγηση του Σωματείου «Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης».

 

 1. Περί απαλλαγής – μείωσης τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατόπιν της 160/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Περί της απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Μάραθα Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Περί παράτασης της μακροχρόνιας παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης των κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Ο.Α.Ε.Δ. (καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης) στον Οικισμό Μεγαλόπολης και τον Οικισμό Λεονταρίου του Δήμου Μεγαλόπολης στο Δήμο για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών.

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση εισόδου – εξόδου επί της ιδιοκτησίας Ηλία Αρ. Σπυρόπουλου στη Μεγαλόπολη.

 

 1. Επιβολή προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Ζαριφόπουλου Θεόδωρου του Ιωάννη στην Κοινότητα ΄Ισαρη του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Επιβολή προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Βυτινάρου Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Βουτσαρά του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Βελιγοστής Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για τη σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 2182/28-02-2020 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης.

 

 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Φαλαισίας Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για τη σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 13832/12-11-2020 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης.  

 

 1. Κοπή ενός (1) πεύκου σε δημοτικό χώρο του Οικισμού Απιδίτσας της Κοινότητας Χωρέμη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

 

       Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899)και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’).

 • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 18:00
 • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 20:00

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης   

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο