Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τη Τρίτη 26-03-2019

Σας προσκαλούμε όπως, την 26η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.960,00€ εσόδων του Υπουργείου Εσωτερικών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93, για την κάλυψη δαπανών αναγκών του Δήμου.

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 26.180,00€ εσόδων του Υπουργείου Εσωτερικών από το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 2880/2001, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 354,94€ από εισπράξεις προκαταβολών από πληρωμές οφειλετών μέσω τραπεζών (πλέον της οφειλής).

 

 1. Αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 533.395,44€ από έκτακτες πιστώσεις Αποζημίωσης Απαλλοτριωθέντων Ακινήτων Τ.Κ. Τριποτάμου από ΔΕΗ Α.Ε. – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. Αποδοχή &  διάθεση πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (Συμπληρωματική Κατανομή) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. Αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 27.525,23€ από έκτακτες πιστώσεις Επιστροφής Φ.Π.Α. 2016/2017 – Συμψηφισμός ποσού φόρων – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την οικονομική και λογιστική τακτοποίηση.

  

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 93.412,50€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή 2019,  για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00€ του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες – ΣΑΕ 055 (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. Α.Π. 5654/25.01.2019) για την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση αγροτικής οδού για την πρόσβαση στον οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και τη δημιουργία απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή χώρων υγιεινής 4ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μεγαλόπολης», από πιστώσεις ΚΑΠ (ΣΑΤΑ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – εξωτερικοί χρωματισμοί κτιρίου ΕΠΑ.Λ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης», από πιστώσεις ΚΑΠ (ΣΑΤΑ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Αποκατάσταση προσβασιμότητας τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Εργασίες εκχιονισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας λόγω πλημμυρικών φαινομένων με αποκατάσταση βλαβών στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καστανοχωρίου».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αναβρυτού».

 

 1. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Φαλαισίας» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε..

 

 1. ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για το έργο «Τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωση στο δρόμο προς Ιερά Μονή Καλαμίου».

 

 1. ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση του δρόμου από Ι.Μ. Μπούρα προς ασκηταριά Αγ. Νίκωνα».

 

 1. ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για το έργο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ανοιχτού σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».

 

 1. Χαρακτηρισμός οδού στη θέση «Γκουρίστρες» στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς Μεγαλόπολης.

 

 1. Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το 2019.

 

 1. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μεγαλόπολης για τη συμβολαιοποίηση του προσκυρούμενου τμήματος στο Ο.Τ. 259 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεγαλόπολης σε εφαρμογή της αριθμ. 189/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

  

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

              

                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο