Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-12-2019

           

                                                           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη       05   –    12    –   2019

 

Αριθμ. Πρωτ.:  16417

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 1.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 57.178,80€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων   (2ος έως και 8ος 2019) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.
 2.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.010,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση του Δήμου για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 3.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πίστωσης του υφιστάμενου Κ.Α. 00-6126.001 των εξόδων με τίτλο «ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την απόδοση εργοδοτικών εισφορών επί των εξόδων παράστασης αιρετών.
 4.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πίστωσης του υφιστάμενου Κ.Α. 10-6012.003 των εξόδων με τίτλο «Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών υπερωριών μονίμων υπαλλήλων του Δήμου.
 5.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πίστωσης του υφιστάμενου Κ.Α. 10-6011.003 των εξόδων με τίτλο «Αποδοχές μόνιμων οδηγών» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή αποδοχών μόνιμων οδηγών.
 6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πιστώσεων υφιστάμενων Κ.Α.Ε. εσόδων & εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών: α) Κ.Α. 4111.001 εσόδων και Κ.Α. 00-8211.001 εξόδων για την απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (0824) και β) Κ.Α. 4124.003 εσόδων και Κ.Α. 00-8224.003 εξόδων για την απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 29 Ν. 3986/2011).
 7.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πιστώσεων υφιστάμενων Κ.Α.Ε. εσόδων & εξόδων  (Κ.Α.Ε. 4123 και Κ.Α.Ε. 00-8223) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την απόδοση φόρων προμηθευτών – εργολάβων κ.λ.π.
 8.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πίστωσης του υφιστάμενου Κ.Α. 00-6111 των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης αμοιβών νομικών.
 9.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πίστωσης του υφιστάμενου Κ.Α. 00-6451 των εξόδων με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
 10.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πίστωσης του υφιστάμενου Κ.Α. 25-7336.007 με τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Φαλαισίας» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτροβάνας σε δεξαμενή Κοιν. Ανεμοδουρίου».
 11.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 20-7325.003 των εξόδων με τίτλο «Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ¨Πετρούλα¨ στην Τ.Κ. Λυκοσούρας της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης ηλεκτροδότησης.
 12.  Παραλαβή της εγκεκριμένης μελέτη με τίτλο «Μελέτη ΄Εργων Αποκατάστασης της λειτουργίας του Βιολογικού Μεγαλόπολης».
 13.  Περί αποδοχής των όρων του επενδυτικού δανείου από το Π.Π.& Δ. ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.520.000,00€.
 14.  Περί αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»  με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαλόπολης».
 15.  Περί αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 16. Περί αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δήμου Μεγαλόπολης».
 17.  ΄Εγκριση τροποποιημένου κειμένου Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας» – Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
 18.  ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος».
 19. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 20.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου».
 21.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα».
 22.  ΄Εγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης για την ηλεκτροδότηση ποιμνιοστασίων στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού από πιστώσεις ΕΑΠ.
 23.  ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών Αυλάκων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 24.  Ορισμός εκπροσώπων του ενεργειακού Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
 25.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για την παραλαβή και εξόφληση των επιταγών έργων ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης από τη  ΔΕΗ Α.Ε.
 26.  Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής καταγραφής ακίνητης περιουσίας των καταργημένων Δημοτικών Σχολείων των Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 27.  Περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2020 -2021.
 28.  ΄Ενταξη στο Σύστημα Ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ Α.Ε. για την είσπραξη των τελών ύδρευσης & αποχέτευσης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 29.  ΄Εγκριση κοπής (3) δένδρων πεύκης εντός οικισμού στην Κοινότητα Μεγαλόπολης, σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 30.  ΄Εγκριση κοπής (3) δένδρων βρωμοκαρυδιάς (Αίλανθος ή Βρωμούσα) εντός οικισμού στην Κοινότητα Κάτω Καρυών, σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 31.   Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο