Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Νοεμβρίου 2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη        19  –    11    –   2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  14127

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  15:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 480/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης».
  2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 70-6117.001 των εξόδων με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΣΔΑΕΚ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – Δημιουργία νέου Κ.Α. 70-6117.002 των εξόδων με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΣΔΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-7131.001 των εξόδων με τίτλο «Λοιπός Εξοπλισμός (εργαλεία κλπ) – νέου Κ.Α. 25-7131.003 με τίτλο «Λοιπός Εξοπλισμός (εργαλεία κλπ).
  4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 00-6221 των εξόδων με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη».
  5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 20-6162.001 των εξόδων με τίτλο «Απολύμανση στο Δήμο Μεγαλόπολης στα πλαίσια προστασίας από τον COVID-19».
  6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στην αστική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας» – Τροποποίηση της αριθμ. 214/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  7. Έγκριση εργασιών εξωραϊσμού κοινόχρηστου χώρου Κοιμητηρίου Κοινότητας Χιράδων Δήμου Μεγαλόπολης με ιδία δαπάνη – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 13993/17-11-2020 υποβληθείσας στο Δήμο Αίτησης.

  Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, για την άμεση λήψη σχετικών αποφάσεων και  την αποφυγή κινδύνων εκ της αναβολής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. :71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899).

  • Χρόνος Έναρξης Συνεδρίασης: 15:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 16:00

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο