Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 22α Ιουνίου 2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη      17   –    06    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.: 6480   

Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα  Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΝΟΥ), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (Ε΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.260,22€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων (12ος 2019, 1ος 2020, 2ος 2020).

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την εγγραφή πιστώσεων στον Κ.Α. 1699.004 των Εσόδων με τίτλο «ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και Κ.Α. 00-8231.002 των Εξόδων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων.

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 653,83€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων (3ος 2020) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020.

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 302.700,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους έτους 2020.

  

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.: 1211.001 Εσόδων «΄Εκτακτη επιχορήγηση σε Μικρούς Νησιωτικούς και Ορεινούς Δήμους» και των Κ.Α. Εξόδων 10-6462,  10-6615,  10-7131.000, 10-7135.002,  10-6673.002 και   10-7134  για την καταβολή δαπανών του Δήμου, καθώς και τη δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 70-7131/ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.

 

 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 1411.004 των Εσόδων/ «ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ» και Κ.Α. 15-6473.001 των Εξόδων/ «΄Εξοδα οργάνωσης ημερίδων – εκδηλώσεων παιδείας», καθώς και την αλλαγή πηγής χρηματοδότησης του Κ.Α. 10-6472 των εξόδων/ «΄Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

 

 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 10-6142.002 των Εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Ορκωτών λογιστών (ΠΟΕ)».

 

 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6117.004 των Εξόδων με τίτλο «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 20-6162.002 των Εξόδων με τίτλο «Απολύμανση στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 10-6262.002 των Εξόδων με τίτλο «Δαπάνη συντήρησης κλιματιστικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.: 70-7135.002 των Εξόδων με τίτλο «Προμήθεια απινιδωτών».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 20-7325.009 των Εξόδων με τίτλο «Ηλεκτροδότηση οικίσκου στη θέση «ΧΑΡΕΣ» Οικ. Καρβουνάρι Τ.Κ. Καρίταινας».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-7135.001 των Εξόδων με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και συναφούς υλικού» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.:  30-6263.006 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτο)» για την επισκευή του υπ΄ αριθμ. ΜΕ 117032  οχήματος Υδροφόρας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.: 30-6263.006 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτο)» για την επισκευή του υπ΄ αριθμ. ΜΕ 122102  οχήματος Υδροφόρας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.: 30-6263.006 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτο)» για την επισκευή του υπ΄ αριθμ. ΚΗO  9895 Φορτηγού Mercedes  του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.: 20-6263.004 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτο)» για την κατεπείγουσα επισκευή του υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ 7617 Nissan απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου  Μεγαλόπολης.

  

 1. Περί έγκρισης δαπάνης ιδίας συμμετοχής ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων συνολικού ποσού 14.094,42€, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. του Δήμου, με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη», από πιστώσεις 5ου ΕΑΠ.

 

 1. Ορισμός Υπολόγου του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών και κατασκευών τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Κήρυξη έκπτωτου αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Κοπή χόρτων κλαδιών και χαμηλής βλάστησης κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών – αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Οικ. Βρυσούλες Τ.Κ. Περιβολίων».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα».

 

 1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 4276/23-04-2020 έγγραφης διαμαρτυρίας των Προέδρων των Κοινοτήτων Λυκοσούρας, Λυκαίου, Ίσαρη, Βάστα της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

 

 1. Περί απαλλαγής – μείωσης τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID– 19.

 

 1. ΄Εγκριση μείωσης δημοτικών τελών και φόρων σε υπόχρεους δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

 

 1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων επί των οδών (α) Αγίου Νικολάου, στο τμήμα από οδό Αρχαίου Θεάτρου έως Π. Κεφάλα (επί της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης) και (β) Π. Κεφάλα, στο τμήμα από οδό Κολοκοτρώνη έως Σταθοπούλου (επί της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης).

 

 1. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Ανδριοπούλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λεωνίδα Ζέρβα και Αγίου Κωνσταντίνου (επί της εισόδου της σκεπαστής πλατείας Πολυβίου), για την τοποθέτηση πάγκων πωλητών Λαϊκής Αγοράς.

 

 1. Χορήγηση άδειας απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, επί της οδού 212 Εκτελεσθέντων, αριθμ. 24, στο Ο.Τ. 321, εντός σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών.

 

 1. ΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης στη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Χώρος Καινοτομίας του ΓΑΒ LAB».

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «Ανέλιξη»- Τροποποίηση της αριθμ. 187/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

  

 1. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου ακακίας εντός του οικισμού στην Κοινότητα Μεγαλόπολης στην παιδική χαρά της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως, σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

 

 1. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου Φοίνικα εντός του οικισμού στην Κοινότητα Μεγαλόπολης πίσω από το ΚΑΠΗ, σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο