Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 10/04/2020

                                              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη        06  –    04    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.:    3678

 Σας προσκαλούμε όπως, την 10η του μήνα Απριλίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 1.  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 σύμφωνα με την αριθμ. 39/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αλλαγή περιγραφής υφιστάμενου Κ.Α.: 35-6162.006 των Εξόδων από «ΚΟΠΗ – ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σε «Κοπή κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 3.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.: 20-6211 των Εξόδων αυτού με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
 4.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. (ΚΑ: 1322.006 Εσόδων & Κ.Α.: 64-7323.003 Εξόδων) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ- 055) του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποπεράτωση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα»- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 5.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 20-7325.003 των Εξόδων με τίτλο: «Ηλεκτροδότηση δεξαμενής «Πετρούλα» στην Τ.Κ. Λυκοσούρας της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 6.  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 25-7131.007 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» και ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.: 69-7131.007 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 –  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 7.  ΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 8.  ΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 9.  ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 26/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 10.  ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 30/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 11.  ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 42/2020 τεχνικής μελέτης του έργου «Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 12.  Παράταση (2η) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 13.  Παράταση (6η ) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».
 14.  ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νεοχωρίου Φαλαισίας».
 15.  ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».
 16.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη σύσταση Επιτροπής για τη Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου «Συντήρηση εισόδων – εξόδων πόλης Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας».
 17.  Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων από την Οικονομική Διαχείριση του Δήμου Μεγαλόπολης.
 18.  Εν μέρει τροποποίηση της ΄Αδειας Τομής Οδοστρώματος Δήμου Μεγαλόπολης με αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής 6082/03.05.2019 και 8445/25.06.2019 της 1ης τροποποίησης αυτής (αριθμός 140/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου) για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων τύπου XLPE  150KV για την διασύνδεση 150 kV E.P. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ» (διασύνδεση Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα – Φάση Ι) εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 19.  Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Πάροχο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ WIND NGA ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 20.  Κοπή ενός (1) δένδρου ελιάς εντός οικισμού Κοινότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 21.  Κοπή δεκατριών (13) δένδρων εντός οικισμού Κοινότητας Ρουτσίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

 Η δια περιφοράς συνεδρίαση με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), που ισχύει για τη συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων,  κρίνεται απαραίτητη  στο πλαίσιο των κατεπειγουσών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των Δήμων,   σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 10 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), χωρίς πλέον να απαιτείται η αιτιολόγηση του κατεπείγοντος.

         *  Οι εισηγήσεις των θεμάτων, καθώς και οι προτάσεις επί των οποίων καλείστε να ψηφίσετε, έχουν ήδη αποσταλεί  (από 30-03-2020).

 

 • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:30

 

 • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 17:30

 

– Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο