Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 28/08/2020 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 Αριθμ. Πρωτ.: 9975

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας παρακαλούμε όπως την 28η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.
 2. Ορισμός δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης_ Τμήμα Β΄ 1/μελές σε προσφυγή του Δήμου Μεγαλόπολης κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά της υπ΄άριθμ. 108655/1824/05-05-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για  την παράστασή του ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή υπαλλήλων του Δήμου Μεγαλόπολης κατά του Δήμου Μεγαλόπολης (διαδικασία περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές).
 4. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου  ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον επιμερισμό ειδικού τέλους υπέρ καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
 5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με υπόθεση του κ. Η.Ν.
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αναβάθμισης Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Μεγαλόπολης» προϋπολογισμού 16.837,80 €.
 7. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος», προϋπολογισμού 44.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 8. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος», προϋπολογισμού 29.500,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος», προϋπολογισμού 25.500,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 10. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος», προϋπολογισμού 61.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 11. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 50.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 12. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2020.
 13. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.387,46 € στον Κ.Α.Ε. 00-6495.004 με τίτλο «Δαπάνες για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας & απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1211.006/ «Επιχορήγηση για τη κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.», Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:70-6041.001/ «Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.», Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:70-6054.001/ «Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) προσωπικού καθαριότητας σχολικών  μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.».
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 15-6661.001/«Διαμόρφωση αίθουσας SPA και υδρομασάζ  του ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης»).
 16. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου   ΚΑ : 10-8111.002/ «ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ»).

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως, σε περίπτωση κωλύματός τους,  ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

 

Μεγαλόπολη 24 –  08  –  2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο