Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 9η Απριλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αριθμ. Πρωτ.: 3473

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  

Σας παρακαλούμε όπως την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων για την υπόθεση της Hatkar Service AE. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 2. Περί συγκρότησης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για υποέργα προμηθειών εξοπλισμού – Πρόσκληση ΑΤ14 «Αντώνης Τρίτσης».
 3. Έγκριση – αποδοχή μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την κυκλική οικονομία (ΣΔΚΟ) του Δήμου Μεγαλόπολης».
 4. Έγκριση – αποδοχή μελέτης έργου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.
 5. Έγκριση – αποδοχή μελέτης έργου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή παλαιοντολογικού πάρκου και εκθεσιακών χώρων στο Ίσωμα Καρυών».
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 8. Περί διαγραφής ή μη οφειλής από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών του Δήμου Μεγαλόπολης.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.920,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6451 με τίτλο: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.704,00 € στον Κ.Α.Ε. 10-6162.001 με τίτλο: «Συντήρηση – Αναβάθμιση Ιστοσελίδας Δήμου Μεγαλόπολης » του προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2021.
 11. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 892,80 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 25-7336.005 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 12. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 10-6142.009/«Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 – «Smart Cities»  του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»).
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 10-6142.010/«Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 στον άξονα προτεραιότητας  «Περιβάλλον»  του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 15-7331.006/«Αποκατάσταση επιχρισμένων επιφανειών σε μετώπες – κλιμακοστάσια Γυμνασίου – Λυκείου Μεγαλόπολης»).

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  

Μεγαλόπολη 05 – 04 – 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο