Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 3η Νοεμβρίου 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 13215

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Σας παρακαλούμε όπως την 3η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης για προσφυγή που άσκησε ο Ζ.Θ. α) κατά του Δήμου Μεγαλόπολη, β) κατά Βεβαιωτικού Καταλόγου 21-11-2019, γ) κατά της υπ΄ αριθμ. 138/2019 Απόφασης Δ.Σ. Δήμου Μεγαλόπολης & δ) κατά της 3177/05-03-2019 βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης σε αγωγή των α) Π.Μ. του Ι., β) Ι.Μ. του Π. & γ) Π.Μ. του Π., κατά του Δήμου Μεγαλόπολης και κατάθεση υπομνήματος.
 3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ».
 4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΚ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 5. Έγκριση πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 6. Έγκριση πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος».
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων  Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος».
 9. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης φακέλων «Οικονομική Προσφορά» – Κατάταξης προσφορών – Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου και Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης».
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ¨Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Γόρτυνος¨.
 11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020  για την δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων  για την προμήθεια προστατευτικών plexiglass και υαλοπινάκων – Συγκρότηση  Επιτροπής   Παραλαβής της Προμήθειας ( άρθρο 221 παρ.11β του Ν4412/2016)».
 12. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 13. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2020, Ι΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 14. Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.155,20 € από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων (10ος 2019).
 15. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.878,60 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.007 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 16. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 10-7521.001/«Συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.»).
 17. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 00-6736/ «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»).
 18. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α.Ε. 10-6051.010 Για κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών).
 19. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1699.004/«ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-8231.002/ «ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  Ι.Κ.Α (ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΑΕΔ)»).

  

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

  

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

  

Μεγαλόπολη  30 –  10  –  2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο