Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 29η Σεπτεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                              

Αριθμ. Πρωτ.: 11652

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας παρακαλούμε όπως την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξώδικη κλήση σε ενέργεια Δήμου Μεγαλόπολης κατά πολίτη.
 2. Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
 3. Αποδοχή δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) από την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και καθορισμός κριτηρίων κατανομής.
 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2020, Θ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 5. Αποδοχή ποσού 93.412,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2020).
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Επέκταση – Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος”.
 7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος”.
 8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος”.
 9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος”.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.462,20 € στον Κ.Α.Ε. 10-7135.002 με τίτλο: «Προμήθειες λοιπού  εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ : 00-6451/ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα).

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματός σας να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

 Μεγαλόπολη  25 –  09  –  2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο