Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 28η Ιουλίου 2020

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 8711

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας παρακαλούμε όπως την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1.  Έγκριση Πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών ΔΕ Φαλαισίας».
 2. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟΪ ΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 4. Έγκριση Πρακτικού κατάθεσης και ελέγχου των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και βαθμολόγησης αυτής, του ηλεκτρονικού διεθνούς, ανοιχτού διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης”.
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ”.
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας”.
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ”.
 8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου”.
 9. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση  Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας”.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.736,68 € στον Κ.Α.Ε. 25-6662.002 με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 11. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2020.
 12. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6279.001/Δαπάνες Τηλεθέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου).
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 10-6681/« Υλικά φαρμακείου»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 30-6112.001/«Εργασίες υποστήριξης και ηλεκτρονικής σχεδίασης βοηθητικού κτίσματος στο Πνευματικό Κέντρο Τ.Κ. Αναβρυτού του Δήμου Μεγαλόπολης»).
 16. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 20-7412.003/«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αναβάθμισης Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Μεγαλόπολης»).
 17. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση: ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7333.002/«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ»).
 18. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1629.001/«ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ» & Ενίσχυση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6492/«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»).
 19. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 4214.003/«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»).
 20. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 20-6263.004/ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΟ)» για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας του ΚΗΟ 9890 MERCRDES απορριμματοφόρο).
 21. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1312/«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)», Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-7331.002/ «Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-7331.003/«Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-7331.003/«Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών»).

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως, σε περίπτωση κωλύματός τους,  ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 Ο φάκελος  με τα θέματα θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

Μεγαλόπολη  24  –  07  –  2020

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο