Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 26η Μαρτίου 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθμ. Πρωτ.: 2924

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 5/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης, κατόπιν της  γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.».
  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  3. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ¨Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος¨.
  4. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ¨Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης¨.
  5. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ¨Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας¨.
  6. Έγκριση – αποδοχή μελέτης έργου, Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών ανάπλασης πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
  7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 22 – 03 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο