Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 1η Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αριθμ. Πρωτ.: 1921

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Σας παρακαλούμε όπως την 1η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την υπογραφή δανειστικού Συμβολαίου, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 2. Υποβολή προτεινόμενων έργων/δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
 3. Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» «Α. Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Περί αποδοχής δωρεάς μπασκετών από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.
 5. Περί αποδοχής δωρεάς εργασιών, προμήθειας και τοποθέτησης οστεοθυρίδων στο κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου της Τ.Κ. Λεονταρίου του Δήμου Μεγαλόπολης.
 6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» περί κατάρτισης και ψήφισης ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021.
 7. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης περί κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων & εξόδων έτους 2021.
 8. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 41/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» περί κατάρτισης και ψήφισης του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2021.
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου στην Τ.Κ. Λεονταρίου».
 10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος».
 11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος».
 12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος».
 15. Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.600,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) γα το χρονικό διάστημα από 15/09/2020 έως 31/12/2020.
 16. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Α΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 17. Αποδοχή πίστωσης ποσού 302.700,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.
 18. Περί αποδοχής ποσού 28.430,00 € Α ́ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 19. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 27.930,00 € από  το  πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.
 20. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2021.
 21. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 930,00 € στον Κ.Α.Ε. 70-7131.001 με τίτλο: «Προμήθεια κιαλιών Δήμου Μεγαλόπολης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  

Μεγαλόπολη  25 – 02 – 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο