Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 18 – 04 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 5042

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας παρακαλούμε όπως την 18η του μηνός Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών του Δήμου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2016.

3. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Ξενώνα Τ.Κ. Ατσιχόλου.

4. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ατσιχόλου.

5. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη χάνδακος επί της κεντρικής οδού προς την έξοδο της Τ.Κ. Μαράθων.

6. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Σαρακινίου.

7. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Κ. Λυκοχίων.

8. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης του Δήμου.

9. Ψήφιση πίστωσης 9.963,00 € για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γόρτυνος.

10. Ψήφιση πίστωσης 23.370,00 € για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

11. Ψήφιση πίστωσης 14.821,50 € για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φαλαισίας.

12. Ψήφιση πίστωσης 15.115,01 € για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ. Κ. Μεγαλόπολης.

13. Ψήφιση πίστωσης 15.990,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση του έργου: Εκτέλεση Αναλύσεων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Νερού Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2016.

14. Ψήφιση πίστωσης 288,20 € για την καταβολή της δαπάνης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Μεγαλόπολης.

15. Ψήφιση πίστωσης 61,80 € για την καταβολή της δαπάνης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Μεγαλόπολης.

16. Ψήφιση πίστωσης 89,79 € για την καταβολή της δαπάνης αμοιβής σε δικαστικό επιμελητή.

17. Ψήφιση πίστωσης 34,44 EURO για την καταβολή της δαπάνης στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ για την δημοσίευση της αρίθ. 112/2016 Απόφασης Δημάρχου.

18. Ψήφιση πίστωσης 22,88 EURO για την καταβολή της δαπάνης στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ για την δημοσίευση του κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς Μεγαλόπολης.

19. Ψήφιση πίστωσης 2.343,65 EURO για την καταβολή δαπάνης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

20. Ψήφιση πίστωσης 1.500,00€ για την υλοποίηση του έργου: Συλλογή φυσικής ιστορίας Μεγαλόπολης – Έμφαση στην παλαιοντολογία και εντοπισμός απολιθωμάτων θέσεων και Συλλογή εκθεμάτων.

21. Ψήφιση πίστωσης 24.600,00 για τη εκτέλεση της εργασίας :Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη προώθησης χρηματοδότησης ενεργειακών έργων Δήμου Μεγαλόπολης.

22. Ψήφιση πίστωσης 8.610,00 για τη εκτέλεση της εργασίας :Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου και την σύνταξη του τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή.

23. Ψήφιση πίστωσης 822,51€ για την πληρωμή φόρων ακινήτων του Δήμου.

24. Ψήφιση πίστωσης 515,00€ για την καταβολή της δαπάνης τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων του Ν 4014/2011.

25. Έγκριση – ψήφιση πίστωσης 6.531,30 € για την εκτέλεση της προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας με λογότυπο Δήμου.

26. Έγκριση – ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας φυτευτικού υλικού (οπωροφόρα και καλλωπιστικά δένδρα).

27. Έγκριση – ψήφιση πίστωσης 11.996,74 € για την εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

28. Έγκριση – ψήφιση πίστωσης 4.998,15 € για την εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων Δ.Ε. Γόρτυνος.

29. Έγκριση – ψήφιση πίστωσης 6.998,70 € για την εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων Δ.Ε. Φαλαισίας.

30. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού με τοποθέτηση τεσσάρων στύλων με φωτιστικά σώματα στην Τ. Κ. Σουλίου, πλησίον της Εκκλησίας.

31. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού με τοποθέτηση τεσσάρων στύλων με φωτιστικά σώματα στην Τ. Κ. Λυκοσούρας.

32. Έγκριση δαπάνης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης για την χορήγηση νέας παροχής πίλαρ στην οδό 212 Εκτελεσθέντων Δ.Κ. Μεγαλόπολης έμπροσθεν υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ.

33. Έγκριση δαπάνης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης για την χορήγηση νέας παροχής πίλαρ στην οδό 212 Εκτελεσθέντων Δ.Κ. Μεγαλόπολης έμπροσθεν ιδιοκτησίας Σορολή Ηλία.

34. Έγκριση δαπάνης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης για την χορήγηση νέας παροχής πίλαρ στην οδό 212 Εκτελεσθέντων Δ.Κ. Μεγαλόπολης έμπροσθεν ιδιοκτησίας Κανδρέβα Παναγιώτη.

35. Έγκριση δαπάνης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης για την χορήγηση νέας παροχής πίλαρ στην οδό 212 Εκτελεσθέντων Δ.Κ. Μεγαλόπολης έμπροσθεν ιδιοκτησίας Διαβολίτση Βασιλείου.

36. Έγκριση Πρακτικών αξιολόγησης του υπ΄αρίθμου 17752 ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης .

37. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκδίκαση Προσφυγών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης.

38. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης που άσκησε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

39. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη αιρετών ενώπιον δικαστηρίου (άρθρο 51 Ν 3979/2011) – Ψήφιση πίστωσης 676,50 €.

40. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

41. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Ζώνης του Δήμου Μεγαλόπολης

42. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2016, Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Μεγαλόπολη 14 – 04 – 2016

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Διονύσιος Παπαδόπουλος

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο