Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 17η Αυγούστου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                  

                                                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 9557

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

                                  ΠΡΟΣ

                                                                                                                                       Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σας παρακαλούμε όπως την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Συνέχιση εκτέλεσης της α.π. 4740/5-4-2019 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης.
 3. Έγκριση πρακτικών διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8 κ.μ.», με συστημικό αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 93092.
 4. Έγκριση πρακτικών διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.μ.», με συστημικό αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 93094.
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινου αναδόχου του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινου αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας».
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 10. Υποβολή 1ου Πρακτικού κατάθεσης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης» για ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
 11. Υποβολή πρότασης στο Μέτρο 1: «Κατάρτιση τοπικών σχεδίων δράσης για την κυκλική οικονομία» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Σχέδια δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)» και του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια δράσης για την Κυκλική Οικονομία (ΣΔΚΟ)» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10 € για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018»
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 799,80 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.007 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 13. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.314,20 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.007 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως, σε περίπτωση κωλύματός τους,  ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

 

Μεγαλόπολη  13  –  08  –  2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο