Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 16η Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 2612

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων 2022 – 2025 Δήμου Μεγαλόπολης.
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 3. Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για γνωμοδότηση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων για την υπόθεση της Hatkar Service AE. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 5. Εισηγητική έκθεση σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης βάσει του Ν. 4071/2012.
 1. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 2. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 3. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 4. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 5. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 6. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ- ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.069,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-7331.002 με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 8. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Β΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 17.580,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
 10. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2021.
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 25-6672.003/ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»).

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  

Μεγαλόπολη 12 – 03 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο