Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 14η Μάϊου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 4815

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 14η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο) φακέλων «Οικονομική Προσφορά» του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου».
  2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση οδού για την πρόσβαση στον οικισμό Σπανέϊκα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
  3. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης οικον. έτους 2021 για την τακτοποίηση αυτού με την Ορθή απεικόνιση χρηματικού υπολοίπου διαχείρισης εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων οικ. έτους 2020  σε  Κ.Α. Εσόδων».
  5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Δ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  6. Αποδοχή ποσού 59.200,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19.
  7. Αποδοχή ποσού 93.412,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021).
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1211.007/«Επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6823 «Τόκοι υπερημερίας χρήσης»).
  9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΝΕΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1699.011/«Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6451/«Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» – Ενίσχυση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 10-7135.002/Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού – Ενίσχυση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00-6073/Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια).
  10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 10-6142.009/«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της πρόσκληση ΑΤ08-  «SMARTCITIES, ΕΥΦΙΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αντιπυρική προστασία του περιβάλλοντος δασικού χώρου στην περιοχή της Αγίας  Θεοδώρας), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19» (Α.Π.19576/19-10-2020 στον άξονα Προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος. 

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Μεγαλόπολη 10 – 05 – 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο