Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 12η Φεβρουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αριθμ. Πρωτ.: 1231

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε αγωγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ALFAWΑRE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σύμφωνα με την Α403/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα Β΄ Μονομελές) Τρίπολης & κατάθεση υπομνήματος.
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σύμφωνα με την Α404/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα Β΄ Μονομελές) Τρίπολης & κατάθεση υπομνήματος.
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σύμφωνα με την Α455/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Τριμελές) & κατάθεση υπομνήματος.
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/527/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Τριμελές).
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/595/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Τριμελές).
 8. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και εισήγησης ανάθεσης για την «Προμήθεια Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου και Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης».
 9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2020».
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ¨Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης¨.
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ¨Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος».
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ¨Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ¨Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας».
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ¨Αναπλάσεις – Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας».
 15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (2ου Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση αγροτικής οδού για την πρόσβαση στον Οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση οδού για την πρόσβαση στον οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 17. Έγκριση της υπ΄αριθ. 42/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. δαπανών για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού».

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη  08 – 02 – 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο