Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης, Τρίτη 14/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 10217
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί προσφυγής της εταιρείας Δ.Φ. Σαραντόπουλος Α.Ε.Β.Τ.Ε. κατά της υπ΄αριθ. 250/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης.
 2. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε έφεση που άσκησε ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά της ΔΕΗ Α.Ε και κατά της Α423/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τριμελές) (Αρ. Κλήσης 96/14-05-2021) & κατάθεση υπομνήματος.
 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Η΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 5. Περί αποδοχής ποσού 27.520,00 € Γ΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 6. Αποδοχή ποσού 61.900,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-19.
 7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1329.003/«ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 20-7135.007/«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων ΔΚ Μεγαλόπολης»).
 8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 60-7135.001/«Σύνταξη μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαλόπολης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»).
 9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 25-7336.015/«Εργασίες απομόνωσης δικτύων αμιάντου από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης στη ΜΟΜΑ Καλαμών και ΜΟΜΑ Μαραθούσας της ΔΚ Μεγαλόπολης»).
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 20-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού με ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 κατόπιν έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους λόγω μείωσης των εσόδων τους ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 10 – 09 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο