Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης την 7η Ιανουαρίου 2021

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη       22   –    12    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.:  15690

Σας προσκαλούμε όπως, την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα και να διατυπωθούν γνώμες  επ΄ αυτών, ήτοι:  

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 του Δήμου Μεγαλόπολης (άρθρο 78 του ν. 4555/2018 παρ. 2α).
  2. Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167).

       Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’), καθώς επίσης και το αριθμ. 52798/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 17:30
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 19:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε μέλος καλείται να γνωμοδοτήσει και να διατυπώσει τις απόψεις του για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr,    ή   με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης / Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Μεγαλόπολης

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο