Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης την 7η Ιανουαρίου 2021

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη       22   –    12    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.:  15690

Σας προσκαλούμε όπως, την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα και να διατυπωθούν γνώμες  επ΄ αυτών, ήτοι:  

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 του Δήμου Μεγαλόπολης (άρθρο 78 του ν. 4555/2018 παρ. 2α).
  2. Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167).

       Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’), καθώς επίσης και το αριθμ. 52798/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 17:30
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 19:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε μέλος καλείται να γνωμοδοτήσει και να διατυπώσει τις απόψεις του για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr,    ή   με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης / Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Μεγαλόπολης

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο