Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης στις 11-10-2017

Μεγαλόπολη 2 – 10 – 2017

Αρ. Πρωτ.: 13942

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

1. Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης

(όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)

Σας καλούμε όπως, την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τεράρτη και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και γνωμοδότηση επί του παρακάτω θέματος:

• Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των υδρογεωτρήσεων και λοιπού υδροδοτικού συστήματος των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α & Β που βρίσκεται στο Δήμο Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο