Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης 15-11-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

Μεγαλόπολη   3  –  11  –   2017 

Αρ. Πρωτ.:  15863

Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου

Τ.Κ. 22 200 Μεγαλόπολη

http://www.megalopoli.gr

e-mail: info@megalopoli.gr

 

 

Πληροφορίες: 

Τηλ.: 2791360265
Fax. : 2791024542

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Μεγαλόπολης 

Σας καλούμε όπως, την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων:

• Εισήγηση-Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018.

• Συζήτηση σχετικά με την Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018.

Την Δευτέρα 13 Νοέμβριου οι εισηγήσεις θα είναι έτοιμες και όποιο μέλος επιθυμεί μπορεί να τις παραλάβει από το γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο