Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 12-11-2019

Μεγαλόπολη      07    –    11    –   2019

Αριθμ. Πρωτ.:  15182

        Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την αλλαγή – διόρθωση του τίτλου του υφιστάμενου Κ.Α.Ε. 1629.001 «Εισπράξεις από Κληροδοτήματα υπέρ καταβολής ΕΝΦΙΑ».
 2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε.  00-6331.005  και την εγγραφή πίστωσης με τίτλο «Τέλη – δικαιώματα εθνικού κτηματολογίου για εγγραφή ακινήτων του Δήμου».
 3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πίστωσης υφιστάμενου Κ.Α.Ε.  30-6262.001 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή τεντών λαϊκής αγοράς».
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση της πίστωσης του  υφιστάμενου Κ.Α.Ε. 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έσοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
 5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση της πίστωσης του υφιστάμενου Κ.Α.Ε. 00-6495.000 με τίτλο «Δαπάνες γενικής φύσης γραφείου κίνησης (ένταλμα προπληρωμής)».
 6. ΄Εγκριση  των απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 7.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87) για το  έτος 2019 – Αντικατάσταση αιρετών μελώνΤροποποίηση της αριθμ. 23/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 8. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.Ε.) εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα του Δήμου Μεγαλόπολης».
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Παλαιοντολογικού πάρκου και εκθεσιακών χώρων στο ΄Ισιωμα Καρυών».
 10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Οικ. Βρυσούλες Τ.Κ. Περιβολίων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση οδού για την πρόσβαση στον Οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 12. Περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2020-2021.
 13. ΄Ανοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών (χρηματικών) διαθέσιμων του Δήμου Μεγαλόπολης στην Τράπεζα Ελλάδος.

        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο